Môže byť kľúčom riešenia environmentálnej krízy osveta a zlepšenie ekovzdelávania?

Environmentálna osveta by mohla zohrať kľúčovú rolu pri budúcej „zelenej“ revolúcii.

Róbert Király · 2 minúty čítania

Aby sme mohli nájsť riešenie problému, musíme problém najprv poznať. Toto staré klišé sa pri premietnutí do problematiky krízy životného prostredia ukazuje ako mimoriadne dôležitý faktor. Ako je to vlastne s environmentálnou výchovou na Slovensku?

Inštitút environmentálnej politiky a Inštitút vzdelávacej politiky hovoria napríklad o potrebe zavedenia tzv. environmentálneho minima. Zároveň by mali byť koordinátori environmentálnej výchovy na školách lepšie finančne ohodnotení. Analýza s názvom „Čo vás v tej škole učia“ vykonaná spomenutými inštitútmi tiež poukazuje na to, že pre koordinátora environmentálnej výchovy stále neexistujú profesijné štandardy. Nemá nárok na znížený základný úväzok, ba ani na príplatok.

Koordinátori však disponujú mnohými povinnosťami. Medzi ich agendu patrí napríklad začleňovanie envirotém do školských vzdelávacích programov či vyhodnocovanie enviroaktivít.

Slovami analytikov: „Pregraduálne a ďalšie vzdelávanie učiteľov nekorešpondujú s potrebami systému. Absolventi ekologických a environmentálnych vied prevažne nepôsobia vo formálnom vzdelávaní a ich počet je nízky.“ Táto skutočnosť sa priamo odráža vo výchovno-vzdelávacom procese. Štúdia ďalej tvrdí, že zapracovanie environmentálnej výchovy je nedostatočné. Envirovýchova obsiahnutá vo vyučovacích predmetoch je nevyvážená a neaktuálna.

Problémom je aj to, že daná problematika sa vyučuje príliš popisne a neumožňuje komplexné pochopenie problému: „V menšej miere sa uplatňujú postupy analýzy, diskusie, porovnania alebo argumentácie. Viackrát sa vyskytujúcou metódou, ktorá môže do istej miery podnecovať systematické a kritické myslenie, je tvorba pojmových máp.“

Environmentálna osveta mimo školských lavíc

Dnešná generácia ľudí však už nie je odkázaná „iba“ na školy. V súvislosti so šírením environmentálnej osvety dnes pôsobí mnoho influencerov, organizácií či ďalších osvetových subjektov. Tie si dali za úlohou tlmočiť a vzdelávať širokú verejnosť o „zelených“ témach.

Jedným z mnohých pozitívnych príkladov sú v tomto smere Mladí reportéri pre životné prostredie. Iniciatíva bola za svoje enviro-osvetové činnosti dokonca odmenená cenou ATLAS za rok 2020 v kategórii Environmentálne povedomie a vzdelávanie. Medzi ich úspešné „zelené“ projekty patrí napr. fotosúťaž Teplo, teplejšie, horíš! či spustenie online vzdelávacej platformy Manuál 21.

Environmentálna osveta/vzdelávanie sa nepochybne ukazuje ako veľmi dôležitý faktor pri riešení krízy životného prostredia. Je však potrebné, aby tieto vedomosti podávali vo väčšej miere aj naše školy, nielen súkromné osoby. V konečnom dôsledku, v hre je budúcnosť nás všetkých.

Zdroj: Teraz 1, Teraz 2, Teraz 3

Róbert Király napísal ďalšie zaujímavé články

Prečítajte si tiež v téme Slovensko