WWF: Envirokriminalita je 4. najrozsiahlejšou organizovanou trestnou činnosťou na svete

Nelegálne zabíjanie, otravy či obchod s ohrozenými druhmi živočíchov. Kampaň SWiPE má motivovať verejnosť, aby sa vážnejšie zaoberala zločinmi proti voľne žijúcim zvieratám.

Dominika Grošková · 2 minúty čítania

Zločiny proti prírode majú rôznu podobu. Najčastejšie dochádza k nelegálnemu zabíjaniu, tráveniu živočíchov, odchytu do pascí alebo k nelegálnemu obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín. Hneď po ničení biotopov ide o druhú najväčšiu hrozbu pre prežitie druhov vo voľnej prírode. Skutočný dopad týchto činov sa podceňuje. Vo všeobecnosti je envirokriminalita považovaná za menej závažné trestné činy.

Ako však deklaruje WWF, zločiny proti prírode sú zločiny proti nám. Preto chce organizácia WWF Slovensko pomocou kampane projektu SWiPE zvýšiť povedomie širokej i odbornej verejnosti o skutočných dopadoch envirokriminality v Európe.

Kriminalita týkajúca sa voľne žijúcich druhov je po obchode so zbraňami, drogami a ľuďmi štvrtou najrozsiahlejšou medzinárodne organizovanou trestnou činnosťou na svete. Podľa správy UNEP-INTERPOL z roku 2016 sa odhaduje, že celková environmentálna kriminalita dosahuje hodnotu až 258 miliárd dolárov ročne. Často súvisí s inými závažnými zločinmi, akými sú podvody, pranie špinavých peňazí a korupcia.

Envirokriminalita sa týka aj Európy

Veľké množstvo nelegálnych obchodov smeruje z Afriky cez Európu do Ázie. Niektoré však končia aj priamo v Európe. Európa teda zohráva v boji proti týmto zločinom dôležitú úlohu. Environmentálne trestné činy zamerané na voľne žijúce druhy sa však dejú aj priamo v krajinách EÚ a ohrozujú aj európske živočíchy.

Nezákonne sa obchoduje napríklad s jesetermi a úhormi. Pytliactvo ohrozuje veľké šelmy ako sú vlky, medvede a rysy. Dravé vtáky sú usmrcované často dôsledkom otráv. Ide o závažné nezákonné aktivity, ktoré nemožno tolerovať, a ktoré sa dajú zastaviť len spoločným úsilím.

Nemali by sme zatvárať oči

Kampaň Zločiny proti prírode sú zločiny proti nám spúšťa WWF Slovensko videom inšpirovaným scénami vyšetrovania trestných činov páchaných na voľne žijúcich živočíchoch. Postupne bude organizácia realizovať aj ďalšie činnosti zamerané na zvýšenie povedomia o dopade nezákonných aktivít na voľne žijúce druhy - a v konečnom dôsledku i na človeka.

Kampaň sa snaží zároveň inšpirovať expertov a verejnosť, aby sa začali vážnejšie zaoberať bojom proti envirokriminalite. V súčasnosti prebieha proces revízie Smernice o environmentálnej kriminalite a Európskeho akčného plánu proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Ich efektívna podoba poskytuje veľkú príležitosť v boji proti envirokriminalite v Európe.

Kampaň je súčasťou projektu SWiPE “Smerom k lepšiemu a efektívnejšiemu stíhaniu environmentálnych trestných činov zameraných na pytliactvo a porušovanie ochrany rastlín a živočíchov” na ktorom spoločne pracuje WWF, Fauna a Flora International a TRAFFIC.

Zdroj: Tlačová správa WWF Slovensko

Dominika Grošková napísala ďalšie zaujímavé články